Детайли за eлектроннa услугa

Наименование по услугата
Информация за извършено обслeдване на сграда в експлоатация
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Оригинал на декларация за липса на обстоятелства по чл. 44, ал. 4 ЗЕЕ
  • Заверено копие от сертификата
  • Заверено копие на резюме от обследването за енергийна ефективност
  • Заверено копие на доклада, в който се отразяват резултатите от обследването за енергийна ефективност - на електронен носител
  • Заверено копие на протокола за приемане на резултатите от обследването по чл. 19 от Наредба № 16-1594
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0