Детайли за eлектроннa услугa

Наименование по услугата
Искане за пререгистрация (на търговци по чл. 43, ал. 1,2 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ)
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Документ за платена такса – оригинал или заверено копие
  • Други документи
  • Декларации за липса на промени във вписаните обстоятелства или документи, удостоверяващи промяна в обстоятелствата по чл. 6 от Наредба № РД-16-301/10.03.2014 г
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
60