Детайли за eлектроннa услугa

Наименование по услугата
Искане за вписване на промени(на търговци по чл. 43, ал. 1,2 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ)
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Документ за платена такса – оригинал или заверено копие
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
60