Детайли за eлектроннa услугa

Наименование по услугата
Искане за вписване (на търговци по чл. 43, ал. 1,2 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ)
Описание на услугата
Вписване в публичен регистър (на търговци по чл. 43, ал. 1,2 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ)
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Документ за платена такса – оригинал или заверено копие
  • Други документи
  • Декларация по чл. 43, ал. 1, точка 2 от ЗЕЕ
  • Заверено копие на лична карта
  • Заверени копия от удостоверение за успешно положен изпит
  • Декларации по чл. 43, ал. 4 от ЗЕЕ
  • Декларация по чл. 59, ал. 2 от ЗЕЕ
  • Декларация по чл. 43 ал. 1 т. 2
  • Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 2
  • Документ за търговска регистрация на лицето
Правно основание за изпълнение на услугата
Наредба № РД-16-301 от 10.03.2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране - чл. 8
Цена на услугата
60